Regulamin, zwany dalej Regulaminem, został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania, funkcjonowania oraz świadczenia usług serwisu internetowego only4music.com zlokalizowanego w Internecie pod adresem http://only4music.com.

Regulamin równocześnie określa zakres praw oraz obowiązków użytkowników Portalu i obowiązuje w niniejszej formie od dnia 23.06.2014 roku.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

I. Postanowienia ogólne i definicje

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego only4music.com jest Michał Nawrocki, zam. os. Bolesława Chrobrego 33/95, 60-681 Poznań.

2. Portal umożliwia przeglądanie newsów, artykułów, zdjęć, materiałów graficznych, nagrań audio-wizualnych oraz zasobów encyklopedii muzycznej "Muzykopedia" dotyczących tematyki muzycznej, w szeroko rozumianym pojęciu. Portal umożliwia także Użytkownikowi uczestnictwo w obrębie Portalu Społecznościowego "Muzykosfera".

3. Definicje:

 1. Portal/Serwis - zbiór stron www w domenie o nazwie only4music.com,
 2. Muzykosfera/Portal Społecznościowy - usługa w obrębie Serwisu only4music.com umożliwiająca Użytkownikowi udostępnianie Treści oraz komunikację z innymi użytkownikami w obrębie tego portalu dostępna pod adresem only4music.com/muzykosfera,
 3. Użytkownik - każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z Portalu, posiadająca zarejestrowane i aktywne konto użytkownika w tym Portalu,
 4. Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca lub nie będąca Użytkownikiem Portalu only4music.com,
 5. Konto/Profil - konto w Portalu o określonym przez Użytkownika loginie i haśle, zakładane automatycznie przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji za pomocą umieszczonego na stronie głównej Portalu formularza (opcja "Utwórz konto"),
 6. Login - nie podlegająca zmianie niepowtarzalna nazwa konta użytkownika,
 7. Hasło - unikalny kod stanowiący podstawę identyfikacji użytkownika, podawany każdorazowo przy logowaniu do Portalu. Użytkownik ma prawo do edycji i zmiany hasła,
 8. Treść/Dane - wszystkie materiały występujące pod postacią tekstu, zdjęcia, filmu, nagrania audio i grafiki,
 9. Poczta - elektroniczna forma kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail lub wewnętrznych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem Portalu Społecznościowego "Muzykosfera",
 10. Poczta Wewnętrzna - elektroniczna forma kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem systemu wiadomości wewnętrznych, wysyłanych za pośrednictwem Portalu Społecznościowego "Muzykosfera",
 11. Wydarzenie - funkcja Portalu Społecznościowego "Muzykosfera" umożliwiająca informowanie pozostałych Użytkowników Serwisu o różnego rodzaju imprezach powiązanych z tematyką muzyczną,
 12. Grupa - funkcja Portalu Społecznościowego "Muzykosfera" umożliwiająca tworzenie grupy tematycznej służącej do wymiany Treści w obrębie Użytkowników do niej przynależących,
 13. Komentarz - opinia Użytkownika wyrażona na określony temat w obrębie działów Czytelnia oraz Muzykopedia,
 14. Usługa - wszelkie świadczenia Portalu only4music.com na rzecz Użytkowników,
 15. Usługa Płatna - wszystkie usługi dodatkowe występujące w obrębie Portalu only4music.com, za które jest pobierana opłata,
 16. Dane Osobowe - informacje zgromadzone za pomocą formularza rejestracyjnego dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzane przez only4music.com w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie oraz w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu,
 17. Bazy Danych - uporządkowany zbiór danych zapisanych w postaci cyfrowej zgodnie z określonymi regułami w szeroko rozumianym systemie komputerowym, służący w szczególności do przechowywania Treści Portalu i zapewniający jego poprawne funkcjonowanie,
 18. Wiarygodna wiadomość - wiadomość zaadresowana do Działu Obsługi Użytkownika, identyfikująca w sposób jednoznaczny Treści, które potencjalnie naruszają zasady niniejszego regulaminu oraz normy prawne, w tym dobra prawnie chronione Użytkownika/Osoby i powinny zostać usunięte. Na Wiarygodną Wiadomość powinny składać się: imię i nazwisko zgłaszającego oraz informacje umożliwiające zlokalizowanie Treści. Jako Wiarygodną Wiadomość uznaje się także pisemne zawiadomienie od organów i instytucji państwowych,
 19. Umowa - umowa o świadczenie Usług (darmowych oraz płatnych) drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Portalem z chwilą akceptacji aktualnie obowiązującego Regulaminu.

II. Techniczne warunki korzystania z serwisu

1. Warunkami technicznymi, jakie muszą być spełnione do rejestracji i korzystania z Portalu, są:

 1. posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet i przeglądania jego zasobów,
 2. posiadanie indywidualnego, prawdziwego oraz aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail,
 3. posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej oficjalnych producentów, pobranej ze zweryfikowanego źródła,

2. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z różnego rodzaju oprogramowania instalowanego w przeglądarce internetowej (wtyczki, dodatki) lub innego dodatkowego oprogramowania, może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

3. Do prawidłowej pracy Portal wykorzystuje pliki cookies, po ich wcześniejszym zaakceptowaniu przez Użytkownika. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na przechowywanie plików cookies poprzez wyłączenie ich w swojej przeglądarce, ale Portal nie gwarantuje wtedy prawidłowego działania Serwisu. Pliki cookies służą ułatwieniu w korzystaniu z Portalu, podtrzymaniu sesji Użytkownika oraz celom statystycznym lub marketingowym. Pliki cookies mogą być również pozostawiane przez współpracujące z Portalem systemy reklamowe i/lub statystyczne, jak np. Google AdSense, Google Analytics itp.

III. Rejestracja i korzystanie z konta w serwisie only4music.com

1. Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie usług świadczonych w obrębie Portalu jest dobrowolne i bezpłatne (za wyjątkiem Usług Płatnych opisanych w dalszej części Regulaminu i załącznikach będących jego integralną częścią).

2. Portal only4music.com umożliwia założenie konta o następujących profilach:

 1. Fan - Konto ogólne przeznaczone dla osób, które chcą wymieniać się pomiędzy sobą Treścią o tematyce muzycznej oraz poszukiwać osób o podobnych zainteresowaniach
 2. Artysta - Konto przeznaczone dla wykonawców muzycznych, którzy chcą udostępniać Treści o tematyce muzycznej, swojej działalności oraz poszukiwać osób o podobnych zainteresowaniach
 3. Firma - Konto przeznaczone dla firm muzycznych, które chcą udostępniać Treści o tematyce muzycznej oraz swojej działalności
 4. Specjalista - Konto przeznaczone dla specjalistów z branży muzycznej, które chcą udostępniać Treści o tematyce muzycznej, swojej działalności oraz poszukiwać osób o podobnych zainteresowaniach

3. Rejestrując konto Użytkownik oświadcza, że podane przez niego Dane Osobowe są prawdziwe i nie należą do osób trzecich. Użytkownik potwierdza także, że wybrany przez niego rodzaj Konta (pkt. III/ 2/ a-d) jest zgodny ze stanem faktycznym i nie wprowadza innych Użytkowników Portalu w błąd.

4.Portal only4music.com umożliwia, oprócz standardowej procedury, łatwiejszą opcję rejestracji za pomocą aktywnego konta na portalu Facebook, która umożliwia utworzenie Konta wykorzystując podstawowe dane z konta Facebook jak zdjęcie profilowe, nazwa użytkownika itp. zwalniając tym samym z potrzeby ręcznego wprowadzania tych danych do Konta tworzonego w Serwisie only4music.com. Dane te można oczywiście w dowolnym momencie poprawić, gdyby Użytkownik stwierdził, że część z nich chce zmienić. Użytkownik podczas wyboru rejestracji za pomocą konta Facebook wyraża zgodę na pobranie tych danych w celu utworzenia Konta.

5. Rejestracja Użytkownika w Portalu jest dobrowolna i jednoznaczna z wyrażeniem przez niego zgody na:

 1. akceptację Regulaminu w całości,
 2. na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz na Pocztę informacji systemowych, wiadomości od Serwisu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

6. Zablokowanie i/lub usunięcie Konta:

 1. Użytkownik może w dowolnej chwili, bez podania przyczyny, zrezygnować z aktywności w Portalu poprzez samodzielne usunięcie swojego konta,
 2. W przypadku śmierci Użytkownika Umowa wygasa, natomiast Konto Użytkownika może zostać usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy spełniającego cechy Wiarygodnej Wiadomości do Działu Obsługi Użytkownika. Konto nie może być też w żadnym wypadku przekazane innej Osobie,
 3. Portal ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą Portalu Społecznościowego i celem platformy komunikacyjnej lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu w przypadku kiedy prośba o zaniechanie takich działań nie odniosła pozytywnego skutku,
 4. Portal ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku kiedy prośba o zaniechanie takich działań nie odniosła pozytywnego skutku, lub do zablokowania Konta Użytkownika ze względu na otrzymane zgłoszenie spełniające cechy Wiarygodnej Wiadomości do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień,
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usunięcie Konta wynikające z przyczyn opisanych w punkcie III/5 ze wszystkimi podpunktami, może być równoznaczne dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych oraz Treści w obrębie tego Konta na Portalu.

IV. Odpowiedzialność

1. Użytkownik jest świadomy pełnej odpowiedzialności jaka ciąży na nim za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu i ponosi pełną odpowiedzialność za:

 1. złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych,
 2. ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych,
 3. umieszczenie w Portalu Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia,
 4. swoje Treści np. wpisy, zdjęcia, materiały graficzne oraz audio-wizualne lub komentarze umieszczone w Portalu,

2. Portal only4music.com nie odpowiada za:

 1. w żaden sposób, na jaki pozwalają obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Portalu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność,
 2. zdarzenia i wydarzenia, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami lub z udziałem Użytkowników,
 3. Treści umieszczane przez Użytkowników, w szczególności naruszające dobra osobiste lub łamiące prawa autorskie,
 4. autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Osobach udostępnianych przez nich innym Użytkownikom,
 5. zakłócenia w funkcjonowaniu i/lub utratę danych zgromadzonych w systemie komputerowym, wynikających z działania siły wyższej lub przyczyn niezależnych od Portalu, tzn. takich, w udziale których ani Właściciel Portalu, ani Administrator nie są stronami w sprawie i nie mają żadnego wpływu na przyczynę, przebieg i skutek zaistniałych problemów,
 6. Treści wiadomości wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem mechanizmów Serwisu. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną,
 7. Treści, w tym dane poufne, przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu,
  szkody powstałe na wskutek nieprawidłowego działania systemu teleinformatycznego po stronie Użytkownika, a w szczególności za awarię urządzenia, za pomocą którego
 8. Użytkownik łączy się z siecią Internet, oprogramowania zainstalowanego na tym urządzeniu, awarii po stronie dostawcy Internetu Użytkownika, innych awarii po jego stronie niewynikających bezpośrednio z korzystania z Portalu, oraz za skutki innego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika mogącego wpłynąć na bezpieczeństwo i stabilność systemu Użytkownika niedostarczonego przez Serwis only4music.com,
 9. skutki wynikające z nieprawidłowego wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu,
 10. Treści umieszczone na stronach Portalu będące efektem zewnętrznego ataku hackerskiego lub innego mającego na celu zmienić zawartość Portalu.

V. Działalność niedozwolona w obrębie wszystkich stron serwisu only4music.com

1. Zabrania się umieszczania treści oraz rozsyłania wiadomości niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności:

 1. zawierających wulgaryzmy,
 2. propagujących alkohol, środki odurzające, narkotyki,
 3. obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie,
 4. umieszczania Treści o charakterze erotycznym i pornograficznym,
 5. zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,
 6. naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
 7. wzywających do łamania prawa, propagujących przemoc lub nawołujących do agresji,
 8. będących bezpośrednimi atakami na innych Użytkowników,
 9. zawierających linki do prywatnych stron WWW, Dane osobowe, teleadresowe lub adresy e-mailowe osób trzecich bez ich zgody,
 10. mających charakter reklamowy lub zmierzających do promowania usług lub towarów, bez zgody właściciela Portalu,
 11. niemających nic wspólnego z komentowanym wątkiem tematycznym,
 12. naruszających powszechnie przyjęte normy moralne i etyczne,
 13. zawierających informacje nieprawdziwe,
 14. flooding - wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu,
 15. korzystania z tymczasowych adresów e-mail mogących utrudnić kontakt z Użytkownikiem oraz obsługę Konta Użytkownika.

2. W ramach Portalu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków lub innych kodów komputerowych, plików oraz programów, które mogą wpłynąć na nieprawidłowe działanie Portalu. Zabrania się także udostępniania ich w obrębie Portalu i dzielenie z pozostałymi Użytkownikami. Działania takie oraz podobne mogą zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego.

3. Zabrania się jakiejkolwiek działalności z wykorzystaniem mechanizmów umożliwiających automatyczne dodawanie oraz wyświetlanie Treści, w tym między innymi korzystania ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania komentarzy, wiadomości itp. Zakazuje się również lawinowego, masowego (zautomatyzowanego, pół zautomatyzowanego) tworzenia Kont.

4. Zabrania się udostępniania źródeł internetowych (linków, opisów tych źródeł itp.) prowadzących do materiałów naruszających prawa autorskie, prawa pokrewne oraz prawa majątkowe.

5. Zabrania się korzystania z Portalu w sposób utrudniający korzystanie z niego przez pozostałych Użytkowników, w szczególności zamieszczania wielu powtarzających się wpisów, których treść jest podobna, oraz takich, których treść jest obraźliwa albo pozbawiona sensu.

6. Zabrania się zakładania kont z wykorzystaniem Danych Osobowych lub innych Danych, np. znaków towarowych, zdjęć, materiałów graficznych i audio-wizualnych należących do Osób trzecich lub innych podmiotów, oraz powoływanie się na nazwy własne artystów, firm, marek itp. bez pisemnej zgody właściciela.

7. Zabronione jest bez zgody Portalu, wyrażonej na piśmie, kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Portalu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. Zabronione jest wykorzystywanie należących do Serwisu praw autorskich lub znaków towarowych, a także wszelkich łudząco podobnych oznaczeń, z wyjątkiem przypadków, gdy ich używanie zostało bezpośrednio dopuszczone w naszych wytycznych dotyczących wykorzystania marki lub wydanym przez nas wcześniej zezwoleniu pisemnym.

9. Niedopuszczalne są działania mogące wpływać na utratę renomy lub dobrego imienia Portalu i świadczonych przez niego Usług. W przypadku stwierdzenia takich działań Portal może zablokować lub usunąć konta Użytkownika, który się ich dopuścił.

10. Zabrania się udostępniania Loginów, Haseł oraz dostępu do Konta osobom trzecim.

VI. Zasady funkcjonowania i użytkowania Portalu Społecznościowego "Muzykosfera"

1. "Muzykosfera" jest elektroniczną formą Portalu Społecznościowego, służącego do wymiany informacji, poglądów, zdjęć, materiałów graficznych oraz audio-wizualnych o szeroko rozumianej tematyce muzycznej, pomiędzy osobami, artystami, zespołami oraz firmami o podobnych zainteresowaniach.

2. Każdy Użytkownik Portalu Społecznościowego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wymienionych w nim zasad.

3. Każdy zarejestrowany Użytkownik w ramach Portalu Społecznościowego ma możliwość w obrębie swojego Konta do:

 1. tworzenia nowych Wpisów, Grup oraz Wydarzeń,
 2. dodawania Treści należącej do Użytkownika, który jest właścicielem praw autorskich lub/oraz praw autorskich majątkowych danego dzieła lub dostępnych w domenie publicznej i opartych na odpowiedniej licencji np. Creative Commons,
 3. dodawania, usuwania, blokowania w obrębie grona znajomych oraz zgłaszania innych zarejestrowanych Użytkowników,
 4. przeglądania wpisów, zdjęć, materiałów graficznych oraz audio-wizualnych innych zarejestrowanych Użytkowników, jeżeli wyrazili oni na to zgodę,
 5. ma prawo do zamieszczania swoich opinii na określony temat oraz poznawania i komentowania wypowiedzi innych Użytkowników.

4. Każdy zarejestrowany Użytkownik w ramach Portalu Społecznościowego ma także możliwość ograniczenia widoczności dostępu do udostępnianych Treści (podczas jej udostępniania) oraz swojego Konta (w Preferencjach profilu) wg następującej konfiguracji:

 1. "Publiczny" - udostępniane Treści, Profilu lub część Profilu zarejestrowanego Użytkownika dostępne są publicznie. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin zgadza się na ich wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie,
 2. "Zarejestrowani Użytkownicy" - udostępniane Treści, Profil lub część Profilu zarejestrowanego Użytkownika dostępny jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników,
 3. "Znajomi" - udostępniane Treści, Profil lub część Profilu zarejestrowanego Użytkownika dostępny jest wyłącznie dla grona znajomych,
 4. "Tylko ja" - udostępniane Treści, Profil lub część Profilu zarejestrowanego Użytkownika dostępny jest wyłącznie dla właściciela Profilu.

5. Tworzenie Wydarzenia w obrębie Portalu Społecznościowego "Muzykosfera:

 1. Autor utworzonego Wydarzenia potwierdza, że jest jego organizatorem i posiada on wszystkie niezbędne zezwolenia dotyczące m.in. miejsca oraz ilości osób biorących udział w imprezie masowej, dotyczy to zarówno Wydarzeń realizowanych w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnych narzędzi umożliwiających taką realizację. Autor Wydarzenia, jako jego organizator, ponosi także pełną odpowiedzialność za imprezę oraz osoby biorące w niej udział w zakresie, jakim umożliwiają to przepisy prawa.
 2. Autor Wydarzenia potwierdza także, że wszystkie zdjęcia, treść, materiały graficzne oraz audio-wizualne są jego autorstwa lub posiada on zgodę twórcy na rozpowszechnianie jego dzieła.
 3. Zabrania się również tworzenia fikcyjnych Wydarzeń, które mogłyby narazić potencjalnych uczestników na straty moralne oraz finansowe.

6. Tworzenie Grupy w obrębie Portalu Społecznościowego "Muzykosfera":

 1. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma możliwość tworzenia Grup tematycznych w obrębie Portalu Społecznościowego Muzykosfera,
 2. Użytkownik, który utworzy Grupę jest jednocześnie jej właścicielem, który może ją także usunąć,
 3. Właściciel Grupy ma możliwość ustanawiania administratorów Grupy oraz dodawania, usuwania i blokowania Użytkowników w jej obrębie.

7. Portal Społecznościowy w ramach Portalu nie jest premoderowany.

8. Użytkownicy Portalu Społecznościowego dla zachowania przejrzystości i porządku w Portalu Społecznościowym zobowiązani są do:

 1. nieużywania wyłącznie wielkich liter i przestrzegania ogólnie przyjętej kultury języka,
 2. zrównoważonego i nieprzesadnego korzystania ze znaków specjalnych oraz środków graficznych.

9. Portal zastrzega sobie prawo do redagowania lub usuwania wpisów naruszających zapisy niniejszego Regulaminu lub prawo oraz do blokowania Użytkowników uporczywie naruszających Regulamin Portalu Społecznościowego.

10. Każdy Użytkownik Portalu Społecznościowego może zgłosić Portalowi naruszenie zasad Regulaminu Portalu Społecznościowego za pośrednictwem funkcji "Zgłoś użytkownika" lub w przypadku Treści za pośrednictwem funkcji "Zgłoś". Możliwe jest także zgłoszenie w formie wiadomości e-mail zawierającej pełną informację o Użytkowniku oraz zgłaszanej Treści wraz z adresem URL oraz datę i godzinę jego zamieszczenia.

11. Użytkownik publikujący Treści na Portalu Społecznościowym akceptując niniejszy Regulamin udziela Portalowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie.

12. W przypadku dodawania Treści na stronach Portalu Użytkownik oświadcza, że jest ich autorem lub posiada pisemną zgodę autora na ich publikację, a w przypadku zdjęć prezentujących ludzi dysponuje ich zgodą na publikację ich wizerunku na stronach Portalu.

13. Portal zastrzega sobie prawo do usuwania i blokowania wpisów oraz innych Treści jeśli naruszają postanowienia Regulaminu a także kadrowania i modyfikowania zdjęć zamieszczonych przez Użytkowników celu dopasowania ich do warunków technicznych serwisu (rozmiar, wymiary itp.) w sposób nienaruszający ich merytorycznego przekazu oraz w ramach realizacji punktu IX/2 niniejszego Regulaminu.

14. Zarejestrowany użytkownik Portalu ma możliwość dodawania nowych Treści. Publikacja tej Treści podlega moderacji Portalu, który zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokowania wpisów na skutek naruszenia zasad Regulaminu.

15. Użytkownik korzystający z aplikacji Soundcloud potwierdza, że konto w serwisie Soundcloud należy do niego i posiada on należyte prawa do Treści, które zostały na nim zamieszczone.

VII. Komentarze

1. Serwis only4music.com umożliwia zamieszczanie Komentarzy w obrębie działów Czytelnia oraz Muzykopedia.

2. Warunkiem korzystania z Komentarzy jest posiadanie aktywnego konta na Portalu Społecznościowym "Muzykosfera".

3. Komentarz dodawany przez Użytkownika zawiera informacje z Portalu Społecznościowego "Muzykosfera". Należy do nich imię oraz nazwisko i miniaturka zdjęcia profilowego.

4. Komentarze są premoderowane przy zastosowaniu mechanizmu cenzorującego słowa uważane za powszechnie obraźliwe. Komentarz może być jednak usunięty jeżeli jego treść zostanie uznana za naruszającą dobre obyczaje oraz łamiące prawo

5. Komentarze publikowane są jako publicznie na Portalu Społecznościowym "Muzykosfera".

VIII. Reklamacje

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami na łamach Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie tego Administratorowi Portalu za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

3. Portal zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, oraz jego modyfikację w celu przywrócenia prawidłowego działania Konta Użytkownika, Usługi lub Portalu.

4. Użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na swobodne, podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie wyglądu Portalu, wyglądu Profilu Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta (w tym również w ramach Poczty Wewnętrznej) informacji, okien, banerów i reklam.

IX. Zmiany Regulaminu i jego dostępność

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione przez Portal w celu dostosowania jego treści do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, dopasowania do nowych Usług oferowanych przez Portal, zmiany warunków technicznych Portalu mających na celu poprawę jego funkcjonowania i/lub bezpieczeństwo oraz zmian mających na celu poprawę jakości oferowanych Usług świadczonych w obrębie Serwisu only4music.com.

2. Zmiany Regulaminu będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu oraz informacją w jakim zakresie się on zmienia.

3. Po ukazaniu się nowej wersji Regulaminu na stronie głównej Portalu, oraz poinformowaniu Użytkownika drogą mailową lub w innych miejscach do tego przeznaczonych o zaistniałych zmianach, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zaistniałymi zmianami.

4.W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik może odstąpić od umowy, w tym celu powinien niezwłocznie samodzielnie usunąć Konto lub w przypadku wątpliwości powiadomić administratora Portalu o takiej decyzji za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub formularza kontaktowego.

5. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie związane jest z usunięciem Konta Użytkownika z Portalu będącego przedmiotem Umowy.

6. W przypadku, kiedy Użytkownik w chwili zmiany Regulaminu posiadał aktywne Usługi Płatne powiązane z jego Kontem i jednocześnie chce na podstawie zmiany w Regulaminie odstąpić od Umowy może także tego dokonać, nie powinien jednak wtedy samodzielnie usuwać Konta, tylko niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Administratora. W takim przypadku środki za niewykorzystaną Usługę zostaną zwrócone. Szczegółowe informacje na temat Usług Płatnych zawarte są w punkcie XI niniejszego Regulaminu i w załącznikach będących jego integralną częścią. W szczególnych, indywidualnie rozpatrywanych przypadkach Administrator może zgodzić się na dokończenie wykonywania Usługi Płatnej na dotychczas obowiązujących warunkach Regulaminu, na które Użytkownik otrzyma indywidualną zgodę od Administratora pod warunkiem, że część sporna, z której wynika brak akceptacji nowych warunków przez Użytkownika umożliwia dokończenie takiej Usługi np. zmiana nie dotyczy nowych przepisów prawa, które by uniemożliwiały dalsze wykonywanie danej Usługi itp. Dokończenie takiej Usługi może się odbyć na pewnych indywidualnie ustalonych warunkach, które umożliwiłyby dokończenie takiej Usługi jednocześnie nie naruszając także kluczowych zasad nowego Regulaminu. Dokończenie Usługi Płatnej na takich warunkach może się odbyć wyłącznie za zgodą Użytkownika.

X. Postanowienia końcowe

1. Portal zastrzega sobie prawo do okresowej przerwy w działaniu, związanej z pracami technicznymi, konserwacyjnymi oraz modernizacyjnymi, mającymi na celu polepszenie jakości oraz bezpieczeństwa świadczenia usług w ramach Portalu. Z wyłączeniem awarii lub czynników niemożliwych do przewidzenia. O wszystkich planowanych przerwach w działaniu Portalu Użytkownicy będą informowani za pośrednictwem strony głównej, poczty elektronicznej (e-mail) oraz za pomocą portali społecznościowych.

2. Portal zastrzega sobie możliwość wdrażania rozwiązań mających na celu identyfikację Treści zamieszczonej na Portalu przez jego Użytkowników celem ochrony praw i/lub interesów Użytkowników albo Portalu poprzez oznaczanie tych Treści różnymi metodami (np. znak wodny). Ma to umożliwić wykazanie pochodzenia Treści z Portalu i przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione.

3. Portal może dokonać cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Portalem przy wcześniejszym poinformowaniu o tym Użytkowników przy pomocy poczty elektronicznej e-mail oraz dodatkowo zamieszczając w sposób jawny odpowiednie informacje na Portalu oraz innych środkach masowego przekazu, jak inne serwisy internetowe itp. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika na taki fakt może on odstąpić od Umowy i usunąć swoje Konto. W przypadku, kiedy Użytkownik w chwili zmiany Regulaminu posiadał aktywne Usługi Płatne powiązane z jego kontem i jednocześnie chce na podstawie zmiany w Regulaminie odstąpić od umowy może także tego dokonać, powinien jednak powiadomić o tym fakcie Administratora. W takim przypadku środki za niewykorzystaną Usługę zostaną zwrócone. Szczegółowe informacje na temat Usług Płatnych zawarte są w punkcie XI niniejszego Regulaminu i w załącznikach będących jego integralną częścią.

4. Kontakt z użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) może odbywać się z następujących domen: @only4music.com, @only4music.pl, @o4m.pl. W przypadku otrzymania wiadomości e-mail z innej lub podobnie wyglądającej domeny w adresie e-mail, Użytkownik jest proszony o zignorowanie zawartej w niej treści oraz o poinformowanie o zaistniałym incydencie dział techniczny Portalu lub Administratora.

5. Portal zastrzega sobie prawo do zaprzestania działalności Serwisu w przypadku, gdyby taka działalność okazała się nierentowna, uniemożliwiłyby ją nowe przepisy prawa oraz z innych ważnych przyczyn uniemożliwiających dalsze funkcjonowanie Serwisu. Czynność taka zostanie wykonana przy możliwie jak najwcześniejszym poinformowaniu Użytkowników o dacie jego zamknięcia. W przypadku zobowiązań zaistniałych pomiędzy Użytkownikami a Portalem wynikającymi z faktu, iż posiadają oni aktywne Usługi Płatne, Portal umożliwi dokończenie tych Usług.

XI. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Portal only4music.com, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Michał Nawrocki, zam. os. Bolesława Chrobrego 33/95, 60-681 Poznań, który dokonuje przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Zbiór Danych osobowych przetwarzanych przez Portal only4music.com zarejestrowany został u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4. Portal only4music.com przetwarza Dane Osobowe Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, w zakresie zawierania, rozwiązywania Umów oraz rozliczeń związanych z komercyjnymi funkcjami Serwisu.

5. Portal only4music.com ma prawo wystąpić o uwiarygodnienie i potwierdzenie zgodności podanych Danych Osobowych stosownymi dokumentami na rzecz świadczenia Usług Serwisu.

6. W przypadku nie potwierdzenia lub podejrzenia niezgodności Danych Osobowych Portal only4music.com może odstąpić lub rozwiązać Umowę pomiędzy Użytkownikiem a Portalem. Dotyczy to punktu III/3 niniejszego Regulaminu.

7. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Danych Portalu.

8. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych. W przypadku podejrzenia przez Portal niezgodności danych podanych przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym, które uniemożliwiają realizację postanowień Regulaminu, wskazują na inną Osobę lub w inny sposób łamią przepisy prawa, Serwis może podjąć następujące czynności w przykładowej, zależnej od sytuacji kolejności:

 1. wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych wysłać do Użytkownika odpowiednie ostrzeżenie w zależności od sytuacji i podjętych środków opisanych w podpunktach c, d i e niniejszego punktu,
 2. zablokować dostęp do Usług w Serwisie jeżeli dalsze korzystanie z nich w sposób znaczący narusza prawo lub Regulamin, a w przypadku Usług Płatnych uniemożliwia realizację wzajemnych zobowiązań np. dokonanie płatności itp., Użytkownik wykorzystuje Usługę do innych celów niż została do tego przeznaczona mogący stanowić zagrożenie dla Portalu i/lub innych Użytkowników,
 3. zablokować Konto do czasu wyjaśnienia sprawy, w sytuacji kiedy Użytkownik ewidentnie i celowo utrudnia rozwiązanie problemu,
 4. całkowicie usunąć Konto w przypadku wykorzystania wszystkich możliwych prób rozwiązania problemu przy jednoczesnym braku reakcji ze strony Użytkownika,
 5. korzystanie z Usług Płatnych nie może dawać Użytkownikowi przywileju do łamania prawa i Regulaminu dlatego również w takim przypadku obowiązują reguły zawarte w punkcie X/8 podpunkty a - f z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Użytkownik ma prawo do zwrotu należności za niewykorzystane Usługi Płatne. Szczegółowe informacje związane ze świadczeniem Usług Płatnych zawarte są w punkcie XI niniejszego regulaminu oraz odpowiednich załącznikach stanowiących integralną część Regulaminu.

10. Portal uprawniony jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Portal nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom.

XII. Usługi Płatne

I. Zasady zamieszczania reklam w Portalu

1. Cennik i zasady zamieszczania treści reklamowych w Portalu określa odrębny regulamin, który jest dostępny w dziale "Reklama".

2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych reklam oraz za szkody lub konsekwencje wynikające z zakupu, stosowania produktów lub usług oferowanych przez reklamodawców.


Najlepiej ocenione w Muzykopedii

MusicNews

Znamy już wszystkich artystów tegorocznej trasy Męskiego Grania

26 czerwiec 2017

Znamy już wszystkich artystów tegorocznej trasy Męskiego Grania

Męskie Granie powraca już po raz ósmy. Sponsorowana przez Żywiec trasa koncertowa łączy ró...

"Maj, bzy, Rybnik i Ty" po raz drugi

27 kwiecień 2017

Gwiazdy na scenie, moc muzycznych wrażeń i wiosenna energia! Nadchodzi II edycja imprezy p...

Trasa Wojtka Mazolewskiego i jego gości z albumem "Chaos Pełen Idei"

10 marzec 2017

Wojtek Mazolewski koncert Chaos Pełen Idei

Wojtek Mazolewski promując najnowszy album zatytułowany "Chaos Pełen Idei" rusza w trasę w...

Dog Eat Dog i Lacuna Coil kolejnymi gwiazdami Gitarowego Rekordu Guinnessa we Wrocławiu!

7 marzec 2017

Lacuna Coil kolejną gwiazdą Gitarowym Rekordzie Guinnessa we Wrocławiu!

Kolejne gwiazdy światowego formatu dołączają do Koncertu Gwiazd towarzyszącemu biciu Gitar...

Czytelnia

Piosenki z drugiej ręki cz.2

7 listopad 2014

Zdjęcie: newmediarockstars.com

Przeczytajcie drugą część i poznajcie pozostałe covery, które na zawsze odmieniły świat mu...

Music Memos - nowa aplikacja mobilna dla muzyków amatorów

1 luty 2016

Zdjęci: apple.com

Firma Apple udostępniła nowy program na urządzenia mobilne, z którego będą zadowoleni wszy...

Świąteczne nowości w 2014 roku

22 grudzień 2014

Zdjęcie: bbc.co.uk

Święta Bożego Narodzenia to czas kiedy muzycy na całym świecie nagrywają najróżniejsze pio...

Marshall prezentuje Kilburn - swój pierwszy przenośny głośnik

15 maj 2015

Zdjęcie: www.marshallheadphones.com

Marshall Headphones razem z Marshall Amplification zaprezentowali pierwszy przenośny, akty...

"The Guns of Brixton" - spełniona przepowiednia

12 styczeń 2016

Gdy w 1979 roku zespół The Clash wydał utwór "The Guns of Brixton" na albumie "London Call...

Poznaj Deezer Elite i słuchaj muzyki w najwyższej jakości

20 marzec 2015

Zdjęcie: deezer.com

Muzyka w jakości HD jest już dostępna dla użytkowników z wszystkich krajów, w których Deez...

Gitary, które zmieniły muzykę

14 listopad 2014

Zdjęcie: warnerboutique.com

Gitara elektryczna to instrument, który bezapelacyjnie zrewolucjonizował muzykę popularną...

Beatlemania za Żelazną Kurtyną cz.1

29 wrzesień 2014

Zdjęcie: hallpic.com

Był rok 1991, kiedy w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zabrzmiała ostatnia nu...

Podziel się muzyką!

Zobacz wszystkie utwory

Najnowsze w Muzykopedii

Weź udział w wydarzeniach

Aktualnie nie ma żadnych nowych wydarzeń.
Wszystkie wydarzenia

Subskrybuj kanały

Zobacz wszystkie kanały

Muzyczne dyskusje

 • Anja123 powiedział(a) Więcej
  Dawid Podsiadło to moim zdaniem... środa, 21, grudzień 2016
 • ArturExtreme powiedział(a) Więcej
  Bd petarda :]
  piątek, 11, listopad 2016
 • marco powiedział(a) Więcej
  Zapowiada sie na coś na prawdę... czwartek, 10, listopad 2016
 • Anonimowy powiedział(a) Więcej
  [succès amplement mérité, il se... sobota, 22, październik 2016
 • Anonimowy powiedział(a) Więcej
  quel talent et simplicité cette grande dame; sobota, 22, październik 2016
 • Anonimowy powiedział(a) Więcej
  Zapraszam serdecznie :-) Nie pożałujecie xd wtorek, 30, sierpień 2016
 • Wroni powiedział(a) Więcej
  ... wtorek, 30, sierpień 2016